เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หมายความว่าคุณยอมรับในการใช้คุกกี้

Lukasz Jaszak

Portfolio of the day

April 25, 2017

 

Who are you?

My name is Łukasz and I've just hit 40, so I perhaps it's time to start a midlife crisis and buy that Porsche. Seriously though, I've been doing what I am doing since 20+ years and can't think of another way to keep going. I am drifting between album covers and photography, though I dabble in videoclips, set designs, layouts and whatever floats my boat and pays the bills at the same time. I've been blessed with possibilities to do what I like to do, so I try to keep the complaining at minimal
level ;)

 

My work is dark, but passionate. I am not an expert in field of talking about myself, or even my creations for that matter. The ideas show up in my head, though I tend to have problems even with expressing them with words, which can be a drag sometimes, but in the end it works. I have no idea if I am good at what I am doing and I don't care. I just want to keep doing it.

 

What is your next creative project?

I've just completed a couple of tasks: a video for a Polish metal band Decapitated, album artwork for Swedish coffee-obsessed death metallers Perkulatory, a couple of book layouts... Heading towards completing an album artwork for a German band Sun Of The Sleepless - a simple, crude, black and white imagery with lots of owls, candless and grimness. You know, black metal. Apart from that, I am not sure what's next, but something's definitely behind the corner.

 

What do you like about Portfoliobox?

I've fallen in love with the simplicity of it all. I've been website-less for 10 years because I was bored with HTML and hated the Wordpress mumbo jumbo. I've found Portfoliobox accidentally and within a day I knew that was my home. Good job, y'all.

Visit site

Background image — A handbook [2]

Portfolio of the day

April 25, 2017

 

As explained earlier, choosing a background image for your site can be tricky. Let's see here how the different image position options (Fill, Best fit, Tile and Centered) will render on different screens. 
 

 


FILL

The background image will fill the screen and will be cut as explained on the previous guide.

 

 


Best fit

The image will display entirely but won't fill the screen.

 

 

Tile 

The image will be duplicated and display as tiles. This works better with a small image in order to create a pattern.

 

 

Centered

The image will be centered on the screen. Depending on the size of the image you upload,
it may be cut and look more like Fill or Best fit.

Super Freak

Portfolio of the day

April 24, 2017

 

Who are you?

I am Super Freak and I'm a freelance Illustrator/Designer based in Birmingham, UK. In two words I think my work is weird and thoughtful. My main tool is my notepad as I like to keep track of funny phrases or scenarios I come across which I then translate into some goofy illustration/project. When it comes to visual style, I like to keep things simple and bright, taking inspiration from cartoons and Pop Art!

 

What is your next creative project?

I'm juggling a few projects at the moment for some new clients but once they're checked off I plan to spend some time on developing my own clothing range which is something I've been looking into for a while now!

 

What do you like about Portfoliobox?

I've used Portfoliobox for almost 2 years now and I generally find it super straightforward and fun to use. The main thing I've recently come to appreciate though is the customer help services. The team are really clear and quick to respond to any issues I need help with.

Visit site

Clémence Pivot

Portfolio of the day

April 21, 2017

 

Who are you?

I am Clémence Pivot, I am 23 years old, I'm from Paris and I am a Junior Art Director. I studied art direction, graphic design and visual communication at Intuit.Lab School in Paris. I love edition, advertising, making poster with typography, I like black, white and grey things! I am also a dancer (I start dancing 17 years ago!) I do ballet, modern'Jazz, Rn'b, Street Jazz etc etc! I get inspiration from everything I can see, like movie, books, clothes, photography, dance... I love Scandinavian style, like it's always pure and simple! So I try to make a melting pot of everything and create my own personal things! 

 

I think I try to put myself in every project I create. I try to create delicate and sensitive work because its represent a side of my personality. I'm a dreamer and a tidy person so I put this side of myself too in my works. So if I need to describe clearly my work I would like to say: sensitive, delicate, mysterious, black and white (and grey)! 

 

What is your next creative project?

For my next creative project, I want to make a video clip where I can mix dance and graphic design, it is kind of my dream to do that because it is my two passions (with a super good music of course!). 

 

What do you like about Portfoliobox?

What I like about Portfoliobox is the simplicity! You can use it so easily! You start from nothing but you still have good example to follow if you want to. You can create your own personal portfolio and you can make it look just like yourself so it is kind of awesome! 

Visit site

Mistakes to Avoid when Beginning as a Photographer: 8 Tips To Instantly Improve Your Photography

Tips & Tricks

April 20, 2017

 

Perhaps you've been casually playing around with photography for a little while now, but just recently made the decision to get serious? Are you considering putting together a photography portfolio online to showcase your work? Want to be sure you're not going to embarrass yourself by displaying images filled with common beginner's mistakes? Then read on. 

 


 

Just as all successful photographers tend to share certain qualities, newbie photographers frequently make the same errors again and again. Moving beyond these simple stumbling blocks can very quickly elevate your photography to the next level. Here we take a look at some of the most common beginner's photography mistakes, and explain how to easily avoid them. 

 

1. Thinking in 3D 

When we look at the world around us, our brain selectively focuses on the people, objects and details we are interested in at that particular moment, filtering out all the rest. But a photograph functions very differently: background and foreground can merge, and our eyes will give almost equal importance to all the elements in the frame, regardless of where they are located. 

 

For example, a distant tree might not even register when we look at someone up close in real life. But if badly positioned behind a subject, it will look like it's growing out of their head once photographed. 

 

As you go about your daily life, train yourself to see things in two-dimensions, by imagining the world flattened to a single plane (you can even do this if you don't have a camera with you). Learn to view both silhouettes and negative space. What form do two elements create when visually compressed together as a single flat one? Does this make for a good composition, or would it be better to step to one side in order to have them coincide differently, or perhaps not coincide at all? 

 

 

2. Inappropriate Aperture 

As a beginner, you will be told time and again that you should be shooting with your camera in manual mode. Why? Because it gives you complete control over all the technical aspects that determine the look of a photo: most importantly, shutter-speed and aperture. 

 

Aperture affects more than just the amount of light coming through the lens and hitting the sensor, it also influences depth-of-field: i.e. how much of the image will be sharp in front of and behind the point of focus. In this respect aperture is a creative tool. 

 

With a portrait, the main focus of your photograph will usually be on the person's face (or more precisely, their eyes). Assuming that we're not interested in seeing too much of the environment that the person is standing in, we'll get the best results by shooting with the lens wide open (i.e. using a small f-stop number, such as f/2.8), thus throwing the background out of focus. This is directly related to the previous point, in that background elements - such as trees - will be less distracting when blurred. 

 

In some cases, however, seeing a specific detail in either the background or foreground might be essential to the success of our photo. For example, it would be a shame to go all the way to Paris, set up a shot with a subject in front of the Eiffel Tower, only to get home and discover that the tower is an almost unrecognizable blur in the distance due to an inappropriately narrow depth-of-field. In this case we'll need to shoot with a much smaller aperture (i.e. a higher f/stop, such as f/16 or even f/22) in order to get both background and foreground sufficiently sharp. 

 

These are creative decisions. Take control of them. 

 

 

3. Shooting Too Wide 

Be ruthless in your framing. What's the photograph about? What are the essential elements you need in order to tell the story? Get in close and exclude everything else. Already done that? Do it again, you're probably still not close enough.

 

Seriously, this is one of the most common beginner's photography mistakes, and yet it's so easy to fix. Strip everything back to the bare minimum and remember that a part can often do the same work as the whole. 

 

For example, let's say that in a particular shot it's essential to understand that there's a second person present in the scene, because of the narrative interaction this creates with the main subject. But do we need to see all of that person? Perhaps just a hand or foot creeping into the edge of the frame tells us everything we need to know? 

 

 

4. G.A.S 

Gear Acquisition Syndrome is a truly wretched affliction: "I'll start shooting seriously as soon as I get a full-frame camera"; "if I only had that shift-lens I'd be Ansel Adams". Stop it now. Photography is about you, not your tools. 

 

Sure, everyone needs a fully working camera with a decent sensor and an acceptably sharp lens. But that's pretty much it. 

 

Bluetooth? Wi-Fi? 61 AF points? Ask yourself in what way they'll make your photos better. Want to be a gear-geek? Be my guest. Rather be a photographer? Go take pictures! 

 

 

5. Heavy-handed Postproduction 

Good photography is about fantastic content, creative composition and mastery of light, not gratuitous effects. A killer shot will be improved by subtle postproduction and retouching, but just as easily ruined by ham-fisted use of Photoshop actions and trashy filters. 

 

Resist the temptation to go overboard. In any case, no amount of postproduction will compensate for a weak image. 

 

 

6. Wide Angle Lenses 

Wide angle lenses produce a very distinctive look that can totally dominate a scene. Sure, they have their legitimate uses, but making an otherwise boring shot look more interesting is not one of them. If lens focal-length is the first thing a viewer notices when looking at your photos then you're doing it wrong. 

 

To get everything in frame, all that's usually required is taking a few steps back. Reach for the 28mm or wider only when there's really no other way of including all the essential elements in shot (but see Point 3 above). 

 

When shooting up close with a focal length wider than 50mm you'll start to notice perspectival distortion. This rarely flatters the human face, so if you're shooting portraits then ditch the wide angle altogether: your subjects will thank you for it. 

 

 

7. HD Photography 

Just don't, OK? 

 

 

8. Having No Clear Direction 

Look at the work of all the great photographers and you'll notice a distinct identity and continuity to their pictures: an Ansel Adams photo looks like an Ansel Adams photo; a Leibovitz looks like a Leibovitz; a Crewdson like a Crewdson. Over time, each of these photographers has found a method of shooting that works for them - that expresses their personality in the most profound manner - and then pushed it to its logical extreme. 

 

Although in the beginning it can be hugely beneficial to learn from all the different photographers you like - closely studying and emulating their style - if you want to take your photography up another level then sooner or later you'll need to come up with something of your own. Where will this come from? From fusing all those diverse photographic influences with your own personal interests and idiosyncrasies. 

 

Whenever shooting a series of photos (for example about the same theme, or on a trip, or for an online portfolio) try to think of it as a unified body of work, with a consistent visual identity. Decide upon a direction, and go with it. Sometimes this will mean having to "kill your heroes". I.e. even though a favorite shot may work very well on it's own, you might have to remove it from a series if it doesn't stylistically fit with all the others. 

 

 

Conclusion 

There's no single formula for becoming a great photographer, and of course the truly talented will often break the rules. But one thing you can be sure of is that none of the photographers you admire still commit any of the errors we list above. Get past this stage yourself and you'll be well on the way to mastering the art of photography. 

Pandagunda

Portfolio of the day

April 20, 2017

 

Who are you?

My name is Ashraf, I’m a visual artist based in Gothenburg, Sweden. I use anything that can be interesting visually to express my ideas. The past 2 years I've been fascinated about the world of digital art, 3d and coding, and I’ve been in front the screen ever since :) My work is mostly personal and abstract in term of concept, and I try to keep it visually interesting and experimental —but always changing.

 

What is your next creative project?

Right now, I'm in between works so I’m taking a brake to learn more stuff in 3d specially Houdini and the VEX functions. I'm hoping to learn all the tools I need to do a  personal work that I have in mind.
 

 

What do you like about Portfoliobox?

I was really happy when I found  Portfoliobox. I was always searching for something very minimal, modern which focuses only on the photos that I upload
and does not  require so much time or knowledge to update my work in the future. The people behind it have very nice aesthetic, and most importantly
it’s always updating with new features and layouts and they have very responsive and helpful customer service.
 

Visit site

Manuela Pickart

Portfolio of the day

April 18, 2017

 

Who are you?

I'm Manuela Pickart, a 23-year-old Photographer from Munich, Germany. I finished my design studies in Munich this year, now working as a picture editor for a women's magazine and as freelance photographer. My main focus is on portraiture, lifestyle photography and sometimes fashion editorials as well. My photography focuses on daylight, simple and clean motives and a bright look. I like to work with diverse people, capturing them the way they are.
 

 

What is your next creative project?

My next creative project will probably be called "beloved ones", capturing different couples. 

 

What do you like about Portfoliobox?

Portfoliobox is such an easy way to present your creative work professionally. I like the plain and simple designs, which let the viewers focus on your work.

Visit site

10 Qualities of a Successful Online Portfolio

Tips & Tricks

April 18, 2017

 

Even if you very actively promote your work on social media, your online portfolio is still the mothership: the primary showcase of your talents, into which all other promotional streams will flow. But putting together a successful portfolio website can often seem like a daunting task. Where to begin?

 

Actually it's pretty simple, and the best portfolio sites all tend to share the same qualities. Follow our ten-point guide to creating an effective online portfolio and you'll soon be up and running.

 

 

 

1. Discretion Over Bling

A portfolio has one primary purpose: to show off your work in the best possible light. Therefore a good portfolio is invariably also a simple portfolio.

 

If all your portfolio demonstrates is that you spent a lot of money on a flashy design, then it's not doing its job. Never lose sight of the fact that a portfolio is there to present your work in a flattering manner, not steal the show.

 

 

2. Content Dictates Form

Choose a gallery template that is appropriate to the kind of work you want to show. This may seem obvious, but it's surprising the number of people who decide upon a gallery style without giving much thought to the most appropriate way to showcase their work.

 

For example, there's little point using a template that shows only one image at a time if your work makes most sense when viewed as a series. At the very least, you should opt for a template that allows thumbnail view.

 

Or perhaps your work needs extensive explanatory text or captions? In which case make sure to use the gallery and image description fields.

 

 

3. Spell It Out

It makes no sense to show off your talents to the world if visitors can't easily work out who was responsible for these masterpieces, or how to contact you. This means making all important information such as biographical info or geographical location quickly and easily accessible. For example, consider adding a footer to your website that prominently displays your contact information at the bottom of every page.
 

 

4. Foolproof It

Similarly, people don't have time to waste trying to figure out where the Back button is or how to view your work. Make your portfolio so it’s simple to use and logically structured. Endless menu subheadings or complex and frustrating navigation will quickly deter even the most patient of visitors. Don't give people an excuse to navigate away from your site.

 

 

5. Keep It Lean And Mean

Waiting for pixels to load row-by-row is the digital equivalent of watching paint dry. Sure, you'll want to upload images of a sufficiently high resolution for viewers to really appreciate the quality of your work, but there comes a point when any further increase in file-size will just translate into a decrease in the number of views - as impatient visitors click off elsewhere in frustration at your slow-loading pages. Upload photos that are no larger than 1920px on your Portfoliobox site.

 

 

6. First Impressions Count

Although it's tempting to believe that every visitor to your portfolio page already knows exactly who you are and what you do, the cruel reality is that this is probably the first they've ever heard of you and they could in fact care less.

 

You have literally a couple of seconds to hook new visitors before they go sauntering back off to where they came from. Keep your bounce-rate low and increase converts by making sure that the first thing anyone sees on your site is your absolute best and most representative work.

 

Or perhaps not your best, but the most attention grabbing and easily appreciated. You may have recently completed some exceptionally deep and complex work that you're just dying to share with the world, but if its subtle nuances can only be fully understood after reading a 3,000 word jargon-filled essay, it doesn't have any business being on your landing page.

 

 

7. Tell Your Story

So you've grabbed the visitor's attention and kept them hanging around. But are they getting the full picture? Does your portfolio create an accurate image of who you are and what you do? Are perhaps some important elements still missing?

 

Ask friends and colleagues who know your work well if they think your portfolio offers a comprehensive overview of your talents and skills. If not, change it.

 

 

8. Take No Prisoners

Everyone produces the occasional dud from time to time, even acknowledged masters. The difference between pros and wannabes? Knowing what not to show.

 

Whether your output is photography, architecture, graphic design, or any other creative endeavor, editing is an important part of your job description. Nowhere is this more essential than with your online portfolio: it's always better to show just a few absolutely killer pieces that leave people wanting more, than to make up the numbers with mediocre filler that drags the rest down.

 

 

9. Show Where You're Going, Not Where You've Been

Our creative interests and style of working develop over time. Perhaps you've made your name doing a certain kind of work but want to move away from that now? Yet clients keep coming back for more of the same, and it's hard to say no.

 

Consider removing this type of work from your portfolio, showing only the kind of projects you'd like to be commissioned to do. Don't have any projects like this yet? Time to make some!

 

 

10. The Only Constant Is Change

Your online portfolio is your store-front window display. Convincing potential clients of your skills and professionalism. It needs to be maintained: sun-faded posters and dead flies will not make a good impression on window-shoppers.

 

Sustain interest by regularly updating with new work. If viewers repeatedly return to your portfolio only to find tumbleweed blowing through it, they'll soon forget you in favor of more obviously active creatives.

 

 

Conclusion

Putting together a stylish and persuasive online portfolio needn't be a struggle. Consider these ten key points and you'll soon have a great looking portfolio ready to showcase your work to a new audience. And it makes no sense to put off the task, thinking it needs to be perfect right from the start: by its very nature a portfolio is always a work in progress. Get it online and you can tweak as you go.

 

 

Emerging Photography trends

Tips & Tricks

April 05, 2017

 

We live in an age when trends rise and fall faster than ever before. The hyper connected culture that we inhabit sees over 3 trillion photos shared on the internet each year. The astronomical rise of social media culture causes us to celebrate the micro documentation of our lives and continues to drive our constant experimentation with photography. Our everyday routine, our food, our small and ordinary actions become the subject for artistic expression and rich visual communication. 

 

Our photos appear for but a moment before the eyes of our viewer, competing for a coveted like or a double tap before being buried forever underneath a mass of competing attention-grabbing material. The evolution of smartphone technology and the ever changing landscape of social media have forced us to reconsider and redefine the way in which we take our photos. In this dynamic landscape, what photographic trends can we expect to see coming to the fore in 2017?

 

 

1. Bold & Bright are back

In the frantic hyperactive world in which we live, bland ordinary colour combinations are leaving audiences feeling unsatisfied. While vintage style faded images have become hugely popular through Instagram, bold bright vibrant colours are set to make a comeback in 2017. The annual visual trend report by Getty Images suggests that we’re going to see ‘manipulation to create powerful and unconventional colour combinations that can immediately ignite interest and excitement’.  The use of vivid colours and high levels of contrast will turn the everyday and mundane into bright pop art inspired pieces. Andy Warhol eat your heart out.

 

 

 

 

 

2. Authenticity 

The rough documentary style aesthetic that has become popular in recent years is a trend that is set to grow throughout 2017. Gone are the days of high gloss photography and beautiful groomed models, in a world dominated by unfettered consumerism and big corporations, millennials and generation Z are seeking more and more to find images that boldly reflect their desire for the small scale and the authentic. Visual consumers nowadays relate to images that are filled with genuine emotion, with flaws and with real people. We have come to crave images that resonate powerfully with the imperfect experience of life. In the mass market in which we find ourselves, such works communicate more effectively with us as individuals. By adopting the gritty aesthetics of photojournalism, creatives can add a raw and powerful element to their visual story that is sure to connect deeply with younger audiences.

 

 

 

 

 

3. Retro 1990s Feel

As the generation of 1990s kids grow to maturity they are driving consumer demand and creating a whole trend of pre-noughties nostalgia. Many brands have already hopped on the bandwagon and launched retro feeling advertising campaigns. Indeed the fashion and music industry have also seen a trend towards styles and influences from the decade that gave us Mc Hammer. The demand for 90’s feeling images is another feature of the widespread desire for more close-to-life photographs that reflect sincerity and authenticity. Various film filters associated with photography from the era can add a storytelling element that resonates on a deeper level with millennials, especially when compared to standard digital photography.

 

 

 

 

 

4. Drone Photography

As the price of drones continues to drop it’s inevitable that they are going to establish themselves as a mainstream photography tool. The advances in drone technology have opened up a world of possibilities to photographers; from experimenting with new and exciting angles to showcasing powerful aerial perspectives. Photographers can capture never before seen images that conjure a sense of wonder and awe amongst audiences. Drone photography in 2017 will inspire top-down images of everything from impressive rugged coastlines to sprawling cityscapes and offer us a fresh perspective that was previously only the reserve of winged creatures.

 

 

 

 

 

5. Tackling Female Stereotypes

In the connected and diverse context of the digital age, people’s identities are becoming increasingly more flexible. These rapidly changing attitudes are finding their expression in visual communications particularly with regards to traditional gender stereotypes.  Images of ‘unconventional women’ that highlight the pressures of society to adhere to the social norms have gained solid traction with audiences. Pam Grossman, Director at Visual Trends explains that “As the debates around gender politics intensify, we are seeing the emergence of a new type of woman who is ready to claim the battleground.”  Depictions of tough, tenacious and independent women that call on audiences to challenge their perceptions of the traditional gender roles of women are set to become increasingly prevalent in 2017.

 

 

 

 

 

6. Minimalism

The concept of minimalism is increasing in popularity around the globe and the trend is being explored through a variety of visual mediums. The desire for simplicity in the midst of the complexity and excess of our always-on world is influencing the demand for images that reflect our yearning for less. Distraction-free frames with only a few key elements are sure to be on trend; particularly popular right now are minimalistic nature shots; think of calm mist, gentle rain and quiet stillness of the forest. The strong geometric lines, rich textures and deliberately empty space associated with minimalistic photography are set to create a narrative that resonates deeply with visual consumers throughout the year.

 

 

 

 

 

7. Virtual Reality 

The developments of virtual technologies are changing the ways in which we interact with photography. Taking inspiration from the popularity of first person story telling platforms such as snapchat and Instagram, VR is expanding the definition of photography. This growing field enables us to enjoy more immersive viewing experiences and make the move from mere passive onlooker to active participant. With some of the major players of Silicon Valley jumping on board, mesmerising virtual photography is sure to go from strength to strength over the coming months.

 

 

Ausra Osipaviciute

Portfolio of the day

April 04, 2017

 

Who are you?

I am a fashion and portrait photographer currently based in Dubai. I work in the region with local magazines as well as international fashion titles like Cosmopolitan, Esquire, Stylist, Harpers Bazaar, etc. My work is vibrant, colorful, energetic; I like to depict strong women and men, a bit mysterious, vibrating strong energies. I like using interesting architectural locations and unusual nature places for my fashion shoots. 

 

What is your next creative project?

I have quite a few projects on my mind, they're all fashion and beauty related. I have recently shot in Cape Town, South Africa and 3 new shoots are going live very soon. 

 

What do you like about Portfoliobox?

Portfoliobox is very easy to use and I like its simple display. As a photographer I like it to be very clean, focusing only on my photos and having them conveniently showcased. 

Visit site
Into the world of creatives
Meet our featured creatives and read more about their work.
News
Get informed about new templates & features, announcements and news.
Tips & tricks
Fine tune your Portfoliobox skills with these useful tips.
Updates
Keep track of bug fixes and other changes to the product.
บริการ
สร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ
เข้าร่วม Portfoliobox และสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอระดับมืออาชีพทางออนไลน์ที่แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ของคุณ
เริ่มต้น
หรือให้เราสร้างให้คุณ
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราจะรับฟังความต้องการของคุณ และใช้ประสบการณ์ของพวกเขาในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ที่สวยงาม ทันสมัยและมีอิทธิพลสูงให้กับคุณ
ติดต่อเราตอนนี้
และให้ผู้อื่นค้นพบคุณ!
Find Creatives คือไดเรกทอรีอันดับหนึ่งสำหรับนักสร้างสรรค์ ลงทะเบียนด้วย Portfoliobox และให้ผู้อื่นรอบตัวคุณค้นพบคุณ!
เข้าร่วมกับ Find Creatives